Tokyo to Nagasaki Tokyo —> Hakone —> Kyoto —> Nara —> Osaka —> Himeji —> Hiroshima —> Miyajima —> Nagasaki