Tokyo - Fujiyoshida - Kyoto - Osaka - Hiroshima - Tokyo