Satellite
Show on map
 • Day173

  Hero Rats

  January 18 in Cambodia ⋅ ⛅ 28 °C

  🇩🇪
  Die Hero Rats…das sind Ratten aus Tansania, die in der Lage sind Landminen aufzuspüren, damit diese ausgegraben werden können, damit sie keine Menschen töten. Klingt das weit weg? Das ist in Kambodscha leider noch Alltag. Viele Menschen leben auf dem Land und werden auf ihren Feldern von Landminen getötet. ABER hier geht es nicht darum auf die Tränendrüse zu drücken, sondern zu zeigen, dass es an manchen Stellen in diesem Land nach Vorne geht und die Missstände mit viel Arbeit, Geld und Geduld behoben werden. Ich könnte euch jetzt von den Massenmorden in den 70-er Jahren erzählen, dass über 2 Millionen Menschen von den Roter Khmer getötet wurden. Und von der Besatzung Kambodschas von Vietnam und all den anderen Kriegen aus denen diese chinesischen, russischen und amerikanischen Landminen stammen, aber dann könnte ich auch vom 2. Weltkrieg und den Konzentrationslagern erzählen, nur dass dies schon einige Jahrzehnte länger her ist. Ich möchte es nicht kleinreden und auch nicht relativieren, jeder Krieg ist äußerst grausam, tragisch, unendlich traurig und dramatisch. Natürlich stand auch ich bei der Führung der Hero-Rats mit einem qualvoll traurig verzerrtem Gesicht da. Ehrlich gesagt bin ich immernoch berührt davon. Ja, es ist immer tragisch das zu hören, aber dann sagte unser Führer der Ausstellung: „Wir sind nicht hier um Sie traurig zu machen, wir sind hier um den Fortschritt zu zeigen; dass man nach vorne schaut und versucht den Menschen ein Leben ohne Landminen zu bieten.“ Hmmm…Aber er hat verdammt recht! Es kostet viel Zeit und Geld die Landminen aufzuspüren, auszugraben und zu entschärfen. Und da kommen unsere heldenhaften Ratten ins Spiel. Sie werden aus Tansania nach Kambodscha geholt und haben hier eine gutes und glückliches Leben. Sie werden gefüttert, täglich gewogen, regelmäßig ärztlich untersucht und gut versorgt, damit sie überhaupt die Lust dazu haben, Minen aufzuspüren. Würde man die Ratten nicht mit großer Sorgfalt behandeln und trainieren, würden sie sich nicht wohlfühlen und keine Minen suchen und finden. Ratten sind hierzu besser geeignet als Hunde, weil sie so leicht sind und die Landminen nicht auslösen. Es dauert mehrere Tage um ein Feld mit dem Metalldetektor nach Landminen abzusuchen, eine Heldenratte kann das gleiche Feld innerhalb von 40 Minuten absuchen und die Minen erschnüffeln. Die heldenhaften Ratten können auch Tuberkulose-bakterien erschnüffeln und somit herausfinden, ob jemand an Tuberkolose erkrankt ist, da diese hier noch sehr verbreitet ist. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ein großartiges Projekt, das Unterstützung benötigt. Die Organisation OPOPO unterstützt also den Abbauch von Landminen und Familien, die an Tuberkulose erkranken, da sie sich keine Impfung leisten können. Thema Impfung, hier sterben Menschen, weil sie nicht geimpft sind. Nur mal so zum Nachdenken.
  Man kann auch eine Ratte für eine Weile adoptieren oder eine Spende abgeben, für unterschiedliche Bereiche: Tuberkulose, Ratten oder Bildung. Und nein, für die Verrückten unter uns, die Ratte kommt nicht zu euch nach Hause. Sie lebt und arbeitet weiterhin in Kambodscha. Aber man kann sie durch einen Beitrag unterstützen.
  Also wer sich denkt: „Oh cool, das möchte ich unterstützen.“ Unter folgendem Link kann man dieses Projekt unterstützen:
  https://www.apopo.org/en
  🇵🇱
  Bohaterskie Szczury... to szczury z Tanzanii, które potrafią wykrywać miny lądowe, aby można je było wykopać, aby nie zabijały ludzi. Czy to brzmi daleko? To niestety wciąż życie codzienne w Kambodży. Wiele osób mieszka na wsi i zostaje zabitych przez miny lądowe na swoich polach. ALE nie chodzi o to, by naciskać gruczoł łzowy, ale by pokazać, że w niektórych miejscach w tym kraju sprawy posuwają się naprzód i że żale są naprawiane przy pomocy mnóstwa pracy, pieniędzy i cierpliwości. Mogę teraz opowiedzieć o masowych mordach w latach siedemdziesiątych, w których Czerwoni Khmerzy zabili ponad 2 miliony ludzi. I o okupacji Kambodży przez Wietnam i wszystkich innych wojnach, z których pochodziły te chińskie, rosyjskie i amerykańskie miny, ale wtedy mogłam też mówić o II wojnie światowej i obozach koncentracyjnych, tyle że to było kilkadziesiąt lat dawniej. Nie chcę tego umniejszać, ani umieszczać, każda wojna jest niezwykle okrutna, tragiczna, nieskończenie smutna i dramatyczna. Oczywiście stałam tam również z boleśnie smutną, wykrzywioną twarzą. Szczerze mówiąc, wciąż mnie to wzrusza. Tak, zawsze jest tragicznie słyszeć o wojnie. Ale wtedy nasz przewodnik po wystawie powiedział: „Nie jesteśmy tutaj, aby cię zasmucać, jesteśmy tutaj, aby pokazać postęp patrzenia w przyszłość i próbowania oferowania ludziom życia bez min”. Hmm…I on ma rację. Odnalezienie, odkopanie i rozbrajanie min zajmuje dużo czasu i pieniędzy. I tu właśnie wkraczają nasze bohaterskie szczury. Do Kambodży są sprowadzani z Tanzanii i mają tu dobre i szczęśliwe życie. Są karmione, ważone codziennie, regularnie badane przez lekarza i pod dobrą opieką, tak że mają nawet ochotę na tropienie min. Gdyby szczury nie były traktowane i tresowane z wielką starannością, nie czułyby się komfortowo i nie szukałyby i nie znajdowały min. Szczury są w tym lepsze niż psy, ponieważ są tak lekkie i nie wyrzucają min lądowych. Skanowanie pola w poszukiwaniu min lądowych za pomocą wykrywacza metalu zajmuje kilka dni, bohater-szczur może przeszukać to samo pole i wywęszyć miny w 40 minut. Bohaterskie szczury potrafią też wywęszyć bakterie gruźlicy i w ten sposób dowiedzieć się, czy ktoś ma gruźlicę, która jest tu nadal bardzo powszechna. To naprawdę imponujące. Świetny projekt, który potrzebuje wsparcia. Organizacja APOPO wspiera usuwanie min lądowych i rodzin zarażonych gruźlicą, ponieważ nie stać ich na szczepienie. W temacie szczepień, ludzie tutaj umierają, bo nie są szczepieni. Po prostu coś do przemyślenia.
  Można więc zaadoptować szczura na jakiś czas lub dokonać darowizny na różne obszary gruźlica, szczury, edukacja. I nie, dla szalonych wśród nas szczur nie przychodzi do twojego domu kiedy go zaadoptujesz. Nadal mieszka i pracuje w Kambodży. Ale możesz ich wesprzeć, wnosząc datki.
  Więc jeśli myślisz: „Oh fajnie, chcę to wesprzeć.” Możesz zasponsorować szczura-bohatera lub pomóc w inny sposób pod tym linkiem:
  https://www.apopo.org/en

  🇬🇧
  The Hero Rats...these are rats from Tanzania who are able to detect land mines so they can be dug up so they don't kill people. Does that sound far away? This is unfortunately still everyday life in Cambodia. Many people live in the countryside and are killed by land mines in their fields. BUT the point here is not to press the tear glands, but to show that things are moving forward in some places in this country and that the grievances are remedied with a lot of work, money and patience. I could now tell you about the mass killings in the 1970's where over 2 million people were killed by the Khmer Rouge. And about the Cambodian occupation of Vietnam and all the other wars that these Chinese, Russian and American landmines came from, but then I could also talk about WWII and the concentration camps, only that was a few decades longer. I don't want to belittle it or put it into perspective, every war is extremely cruel, tragic, infinitely sad and dramatic. Of course, I also stood there with a painfully sad distorted face when leading the Hero Councils. To be honest, I'm still touched by it. Yes, it's always tragic to hear that. But then our guide to the exhibition said, "We're not here to make you sad, we're here to show the progress of looking ahead and trying to offer people a landmine-free life." Hmmm... But he damn it right! It takes a lot of time and money to find, dig up and defuse the land mines. And that's where our heroic rats come in. They are brought to Cambodia from Tanzania and have a good and happy life here. They are fed, weighed daily, regularly examined by a doctor and well cared for so that they even have the desire to track down mines. If the rats were not treated and trained with great care, they would not feel comfortable and would not seek and find mines. Rats are better at this than dogs because they are so light and don't set off the landmines. It takes several days to scan a field for land mines with a metal detector, a hero rat can scan the same field and sniff out the mines in 40 minutes. The heroic rats can also sniff out tuberculosis bacteria and thus find out if someone has tuberculosis, as it is still very common here. That's really very impressive. A great project that needs support. The organization APOPO supports the removal of land mines and families who contract tuberculosis because they cannot afford vaccination. On the subject of vaccination, people are striving here because they are not vaccinated. Just something to think about.
  So you can adopt a rat for a while or make a donation for different areas tuberculosis, rats, education. And no, for the crazy ones among us, the rat is not coming to your house. She continues to live and work in Cambodia. But you can support them by making a contribution.
  So if you think: "Oh cool, I want to support that." You can sponsor a hero rat or help in some other way under the following link:
  https://www.apopo.org/en
  Read more

  Traveler

  Finde ich so super 🙌🏻. Schade, dass das in anderen Ländern, wie Irak, Bosnien, nicht genutzt wird. Vielleicht keine finanzielle Unterstützung. Ich werde gleich spenden 😃👏🏻. Danke euch für die Informationen.

  2/21/22Reply
  Traveler

  Woooow🤩 voll cool. Vielen Dank😘

  2/21/22Reply
  Traveler

  Wir werden eine Ratte adoptieren🐀

  2/21/22Reply
  6 more comments