I walked from Santiago de Compostela to Muxia/Finisterra, then Porto to Santiago on the Camino Portuguese Coastal.